ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
1
66 แบบสอบทาน รพศ.รพท.รพช.
เอกสารทั่วไป
28 เม.ย. 2566
2
66 แบบสอบทาน รพ.สต.
เอกสารทั่วไป
28 เม.ย. 2566
3
ประเด็นปัญหาที่ สตง.พบบ่อย ด้านพัสดุ อ.ประยุทธ
เอกสารทั่วไป
10 เม.ย. 2566
4
66 แบบสอบทาน สสอ.
เอกสารทั่วไป
10 เม.ย. 2566
5
ระบบโทรศัพท์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
เอกสารทั่วไป
02 พ.ค. 2565
6
เล่มรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองฯ นพ.สสจ. ปี 64
เอกสารทั่วไป
26 ม.ค. 2564
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
1
แนวปฏิบัติ Dos Donot สป.สธ.
คู่มือ / แบบฟอร์ม
17 ก.พ. 2566
2
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.สาธารณสุข 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คู่มือ / แบบฟอร์ม
17 ก.พ. 2566
3
แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID 19
คู่มือ / แบบฟอร์ม
17 ก.พ. 2566
4
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2565
คู่มือ / แบบฟอร์ม
03 ม.ค. 2566
5
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ฉบับปรับปรุง 2565
คู่มือ / แบบฟอร์ม
16 ธ.ค. 2565
6
คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (Internal Control Audit) (กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง)
คู่มือ / แบบฟอร์ม
02 ส.ค. 2565
7
คู่มือปฏิบัติงานการเรี่ยไรฯ (ฉบับปรับปรุง) (19-5-65)
คู่มือ / แบบฟอร์ม
14 มิ.ย. 2565
8
คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)
คู่มือ / แบบฟอร์ม
25 มี.ค. 2565
9
คู่มือการตรวจสอบภายในสำหรับพัฒนาสมรรถนะคณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คู่มือ / แบบฟอร์ม
02 พ.ย. 2564
10
แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
คู่มือ / แบบฟอร์ม
07 ก.ย. 2564
11
แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
คู่มือ / แบบฟอร์ม
07 ก.ย. 2564
12
แบบรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)
คู่มือ / แบบฟอร์ม
07 ก.ย. 2564
13
คู่มือแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา ฯ 2564
คู่มือ / แบบฟอร์ม
15 มิ.ย. 2564
14
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือ / แบบฟอร์ม
16 มี.ค. 2564
15
คู่มือการรายงานระบบเรี่ยไร (MOPH Solicit Report System : MSRS)
คู่มือ / แบบฟอร์ม
05 ก.พ. 2564
16
คู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน ฯ ฉบับปรับปรุง 2563
คู่มือ / แบบฟอร์ม
03 ก.พ. 2564
17
คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรา 128
คู่มือ / แบบฟอร์ม
03 ก.พ. 2564
18
คู่มือร้องเรียนประพฤติมิชอบ สสจ.ชลบุรี
คู่มือ / แบบฟอร์ม
18 ธ.ค. 2563
19
คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนทั่วไป สสจ.ชลบุรี
คู่มือ / แบบฟอร์ม
18 ธ.ค. 2563
20
อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับคนไทย พ.ศ.2562
คู่มือ / แบบฟอร์ม
17 ธ.ค. 2563
21
คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ
คู่มือ / แบบฟอร์ม
17 ธ.ค. 2563
22
คู่มือมาตรฐานนวดไทย-26112557-NT_doc
คู่มือ / แบบฟอร์ม
17 ธ.ค. 2563
23
คู่มือแนวทางการลงโทษทางวินัย สำนักงาน กพ.
คู่มือ / แบบฟอร์ม
17 ธ.ค. 2563
24
คู่มือที่ราชพัสดุ
คู่มือ / แบบฟอร์ม
17 ธ.ค. 2563
25
คู่มือการใช้งาน ระบบรายงานโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019
คู่มือ / แบบฟอร์ม
17 ธ.ค. 2563
26
คู่มือการใช้งาน ผู้ตรวจประเมิน ITA ในระบบ MITAS
คู่มือ / แบบฟอร์ม
23 พ.ย. 2563
27
คู่มือการใช้งานระบบ MITAS (ผู้ส่งประเมิน)
คู่มือ / แบบฟอร์ม
23 พ.ย. 2563
28
คู่มือแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔
คู่มือ / แบบฟอร์ม
16 พ.ย. 2563
29
คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2564
คู่มือ / แบบฟอร์ม
16 พ.ย. 2563
30
คู่มือชมรมจริยธรรม ฯ ปี 2564
คู่มือ / แบบฟอร์ม
16 พ.ย. 2563
31
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ
คู่มือ / แบบฟอร์ม
11 ม.ค. 2562
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
1
รายงานผลแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 2564
จัดซื้อ-จัดจ้าง
29 ธ.ค. 2563
2
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564
จัดซื้อ-จัดจ้าง
20 ธ.ค. 2563
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
1
ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญฯ 65
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
13 ก.พ. 2566
2
ระเบียบ ว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2562 ลว.19 ก.ค.2562
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
13 ก.พ. 2566
3
คส.จว.ชบ.ที่6226/2565 ลว.14 ธ.ค.65 เรื่องการมอบหมายและมอบอำนาจให้รอง ผวจ. หน.ส่วนราชการ นายอำเภอและ ผอ.รพศ./รพท./รพช./สสอ.ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.ชลบุรี
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
16 ธ.ค. 2565
4
คส.จว.ชลบุรี ที่ 6206/2565 ลว.14 ธ.ค.2565 เรื่องมอบอำนาจการดำเนินการทางทะเบียนรถ
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
15 ธ.ค. 2565
5
คำสั่ง จว.ชลบุรี ที่ 1306/2544 ลว.21 มิ.ย.2544 เรื่องมอบอำนาจให้ นพ.สสจ.ปฏิบัติราชการแทนในการใช้วิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่และการอนุมัติติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
07 ต.ค. 2565
6
คำสั่ง สป.1199 ลว.25 พ.ค.2565 การมอบอำนาจการดำเนินการทางทะเบียนรถ
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
15 ก.ย. 2565
7
คำสั่ง สป. ที่ 914/2565 ลว. 20 เม.ย.65 เรื่อง การมอบอำนาจในการอนุมัติ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงานการประชุมระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายต่างๆ
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
22 เม.ย. 2565
8
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กรณีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
08 เม.ย. 2565
9
รวมการลา หยุดงาน ทำงานในที่พัก ช่วงโรคโควิด
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
25 มี.ค. 2565
10
คำสั่ง สสจ.ชลบุรี ที่ 41/2565 ลว. 25 ก.พ.65 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
10 มี.ค. 2565
11
คำสั่ง สป. 26-2565 แต่งตั้ง คทง. เงินบำรุง ส่วนกลาง
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
19 ม.ค. 2565
12
ระเบียบบ้านพัก สสจ.ชลบุรี
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
17 ม.ค. 2565
13
คำสั่ง สสจ.ชลบุรี ที่ 224/2564 ลว. 27 ธ.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะทำงานควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
12 ม.ค. 2565
14
ประกาศจริยธรรมยา สสจ.ชลบุรี
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
30 พ.ย. 2564
15
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ลว.15 ตค.64
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
27 ต.ค. 2564
16
ว 63 ลว 11 ม.ค.60 ซักซ้อมความเข้าใจการนำเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์กลับเข้าฝากคลังและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
12 ต.ค. 2564
17
ว 965 ลงวันที่ 22 ก.ย. 64 การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
22 ก.ย. 2564
18
ว 845 ลว. 31 ส.ค.64 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.ย. 2564
19
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.ย. 2564
20
ว 116 ลว. 12 มึ.ค.62 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.ย. 2564
21
ว.693 ลว. 6 ส.ค.64 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
10 ส.ค. 2564
22
ว. 120 ลว. 31 มี.ค.63 แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
14 ก.ค. 2564
23
ว. 62 ลว. 5 ก.พ.62 แนวทางประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
14 ก.ค. 2564
24
ว.115 ลว.27 มี.ค.63 การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฯ
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
08 ก.ค. 2564
25
ข้อหารือการดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.ค. 2564
26
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อยา การส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กระทรวงสาธารณสุข 2564
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
28 พ.ค. 2564
27
คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 1183/2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน จังหวัดชลบุรี
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
09 มี.ค. 2564
28
คำสั่ง สสจ.ชบ. ที่ 3/2564 ลว. 11 ม.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
19 ม.ค. 2564
29
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2552)
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
19 ม.ค. 2564
30
คำสั่ง จ.ชลบุรี ที่ 4083/2553 ลว. 14 ธ.ค.53 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดชลบุรี
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
15 ม.ค. 2564
31
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายละเอียดการดำเนินการการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ.2563
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
15 ม.ค. 2564
32
ประกาศ DE เรื่องการประชุมอิเล็คทรินิกส์ 2563
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
12 ม.ค. 2564
33
คำสั่ง สสจ.ชบ. ที่ 53/2563 ลว. 25 มี.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะทำงานควบคุมภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
08 ม.ค. 2564
34
ประกาศคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี การเผยแพร่ข้อมูล
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
08 ม.ค. 2564
35
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พศ 2562
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
18 ธ.ค. 2563
36
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ฉบับที่ 2 พศ 2563
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
18 ธ.ค. 2563
37
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาสารบรรณ
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
17 ธ.ค. 2563
38
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
17 ธ.ค. 2563
39
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
17 ธ.ค. 2563
40
ระเบียบกรทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดิมทางไปราชการ ฉ.2 พ.ศ.2554
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
17 ธ.ค. 2563
41
พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล2562
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
17 ธ.ค. 2563
42
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ปี 2540
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
17 ธ.ค. 2563
43
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการคุกคามทางเพศ สป.
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
17 ธ.ค. 2563
44
คำสั่ง295.2563 การมอบอำนาจหน้าที่ของนพ.สสจ.ชลบุรี
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
17 ธ.ค. 2563
45
คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
17 ธ.ค. 2563
46
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
17 ธ.ค. 2563
47
พระราชาบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2562
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
17 ธ.ค. 2563
48
กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สธ.
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
17 ธ.ค. 2563
49
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
17 ธ.ค. 2563
50
คำสั่ง สสจ.ชบ.ที่287/2563 ลว.27 พ.ย. 63 คณะทำงาน ITA ปีงบประมาณ 2564
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ธ.ค. 2563
51
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 2561
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
16 พ.ย. 2563
52
คำสั่ง สป.2993 มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง พ.ย.63 (ยกเลิก 2011)
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
11 พ.ย. 2563
53
คำสั่ง สสจ.ชลบุรีที่ 211/2563 ลว.31 สค.63 คณะกรรมการและคณะทำงานจริยธรรม สสจ.ชลบุรี
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
06 พ.ย. 2563
54
คำสั่ง สป. ที่ 2011/2563 ลว.17 ส.ค.63 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง (ยกเลิก คส. สป.ที่1895/2561 ลว.5 มิ.ย.61)
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
21 ส.ค. 2563
55
คำสั่ง สป. ที่ 2009/2563 ลว.17 ส.ค.63 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์การอนุมัติจ่ายเงินหรืออนุมัติก่อหนี้ผูกพันเงินบริจาคให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยบริการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
21 ส.ค. 2563
56
สธ 0217-ว128 (ลว 2 มี_ค_ 61) มติคณะรัฐมนตรี
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
08 มิ.ย. 2563
57
หนังสือ เกณฑ์จริยธรรม ฯ 59 และแนวปฏิบัติ
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
08 มิ.ย. 2563
58
ประกาศเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา ฯ
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
08 มิ.ย. 2563
59
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข+ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข+พ.ศ.+2562
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
14 มี.ค. 2563
60
คำสั่ง สสจ.ชบ. ที่ 165/2561 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
11 ม.ค. 2562
61
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง(การควบคุมภายใน 2561)
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
09 ต.ค. 2561
62
คำสั่ง จ.ชลบุรี ที่ 4924/2560 ลว. 15 ก.ย.2560 เรื่องมอบอำนาจให้ ผอ.รพศ./รพท./รพช.และ สสอ.ปฏิบัติราชการแทน
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
29 มิ.ย. 2561
63
คำสั่ง มอบหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
27 มี.ค. 2561
64
หนังสือ กค ว257 ลว 28 มิถุนายน 2559 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.พ. 2561
65
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.พ. 2561
66
1.กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.พ. 2561
67
2.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.พ. 2561
68
3.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.พ. 2561
69
4.กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.พ. 2561
70
5.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.พ. 2561
71
6.กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.พ. 2561
72
7.กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
กฏระเบียบ ข้อบังคับ
01 ก.พ. 2561
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
1
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ITA
12 ก.ย. 2566
2
บันทึกข้อความ ขออนุมัตินำรายงานสินบน No gift policy
ITA
12 ก.ย. 2566
3
รายงานการกำกับติดตามมาตการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
ITA
05 ก.ย. 2566
4
รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนรอบ 12 เดือน
ITA
05 ก.ย. 2566
5
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ITA
05 ก.ย. 2566
6
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จริยธรรมรอบ 12 เดือน
ITA
31 ส.ค. 2566
7
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 12 เดือน
ITA
29 ส.ค. 2566
8
รายงานผลแผนป้องฯ รอบ 12 เดือน
ITA
29 ส.ค. 2566
9
บันทึกข้อความ เสนอผู้บริหาร และขอเผยแพร่ 12 เดือน
ITA
29 ส.ค. 2566
10
บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน เสนอผู้บริหาร และขอเผยแพร่...
ITA
21 ส.ค. 2566
11
คะแนน ITA ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3
ITA
07 ส.ค. 2566
12
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ITA
07 ส.ค. 2566
13
รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สสจ.ชลบุรี 66
ITA
07 ส.ค. 2566
14
ภาพประกาศเจตนารมณ์ด้านยา
ITA
17 ก.ค. 2566
15
คะแนน ITA ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2
ITA
25 เม.ย. 2566
16
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ITA
28 มี.ค. 2566
17
หนังสือแจ้งเวียน
ITA
28 มี.ค. 2566
18
มาตรการป้องกันตาม MOIT17 การรับสินบน กับ การรับบริจาค
ITA
28 มี.ค. 2566
19
บันทึกข้อความ เสนอผู้บริหาร และขอเผยแพร่
ITA
28 มี.ค. 2566
20
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ITA
28 มี.ค. 2566
21
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สสจ.ชลบุรี 66
ITA
28 มี.ค. 2566
22
บันทึกข้อความ เสนอผู้บริหาร และขอเผยแพร่
ITA
28 มี.ค. 2566
23
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและวิเคราะห์ความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปี 66
ITA
28 มี.ค. 2566
24
ขอเชิญคณะกรรมการวางควบคุมภายในประชุม
ITA
28 มี.ค. 2566
25
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ITA
27 มี.ค. 2566
26
รายงานผลแผนป้องฯ รอบ 6 เดือน
ITA
27 มี.ค. 2566
27
บันทึกข้อความ เสนอผู้บริหาร และขอเผยแพร่
ITA
27 มี.ค. 2566
28
บันทึกข้อความเสนอลงนามแผนป้องฯ
ITA
07 มี.ค. 2566
29
คะแนน ITA ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1
ITA
20 ม.ค. 2566
30
แผนป้องฯ ปี 2566
ITA
18 ม.ค. 2566
31
คะแนน ITA ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4
ITA
10 พ.ย. 2565
32
คะแนน ITA ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3
ITA
19 ก.ค. 2565
33
คะแนน ITA ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2
ITA
21 เม.ย. 2565
34
คะแนน ITA ปีงบฯ 65 ไตรมาส 1
ITA
25 มี.ค. 2565
35
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสจ.ชลบุรี
ITA
30 พ.ย. 2564
36
64 คะแนน ITA ไตรมาส 4
ITA
15 ก.ย. 2564
37
64 คะแนน ITA ไตรมาส 3
ITA
14 ก.ค. 2564
38
64 คะแนน ITA ไตรมาส 2
ITA
19 เม.ย. 2564
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ เอกสาร
ประเภท
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด

2023 All Rights Reserved. Power By : งานตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี