วิชัย ธนาโสภณ
นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
E-Mail : t.wichai@hotmail.com
Tel. 081-781-480-9
รุ่งทิวา พาณิชสุโข
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
E-Mail : rung3579@yahoo.com
Tel. 082-207-793-7
เสรี เจตสุคนธร
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารสาธารณสุข)
E-Mail : reri.sj@gmail.com
Tel. 081-839-929-4
อภิรัต กตัญญุตานนท์
นพ.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
E-Mail : apiratk@hotmail.com
Tel. 08 1576 7475 , 08 97