ทำเนียบผู้บริหาร

card image

อภิรัต กตัญญุตานนท์

นพ.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


E-Mail : apiratk@hotmail.com

เบอร์โทร : 08 1576 7475

card image

วิชัย ธนาโสภณ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี(ผชช.ว)


E-Mail : t.wichai@hotmail.com

เบอร์โทร : 081-781-480-9

card image

นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ


E-Mail : -

เบอร์โทร : -

card image

นายเสรี เจตสุคนธร

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ


E-Mail : reri.sj@gmail.com

เบอร์โทร : 081-839-929

card image

นางรติกร ประเสริฐไทยเจริญ

เภสัชกรเชี่ยวชาญ


E-Mail : -

เบอร์โทร : -