ชื่อ - นามสกุล :นางรติกร ประเสริฐไทยเจริญ
ตำแหน่ง :เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ที่อยู่ :กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข