ชื่อ - นามสกุล :นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ที่อยู่ :กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ