ชื่อ - นามสกุล :นางวัชธรี ทองอ่อน
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
ที่อยู่ :กลุ่มงานควบคุมโรค
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานควบคุมโรค
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค