ชื่อ - นามสกุล :นางผาสุข สุวรรณจิตต์
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่อยู่ :กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก