ชื่อ - นามสกุล :นางสุมนรัตน์ นีรพัฒนกุล
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ที่อยู่ :กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ