ชื่อ - นามสกุล :นางเบ็ญจวรรณ วิจารณปัญญา
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามัยและ ควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ :กลุ่มงานอาชีวอนามัยและ ควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานอาชีวอนามัยและ ควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามัยและ ควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม