ชื่อ - นามสกุล :นางจันทนา วังคะออม
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล