ชื่อ - นามสกุล :นายนิติพัฒน์ มิ่งพรประกิจ
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ( ITA)
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :0921191671
Email :witta_11@hotmail.co
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ