ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสมลักษณ์ แสงสัมฤทธิ์สกุล
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพตามกลุ่มอายุ
ที่อยู่ :กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพตามกลุ่มอายุ