ชื่อ - นามสกุล :นางชินนันทน์ บุญสนอง
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานพัฒนาและส่งเสริมบริการการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัฒนาและส่งเสริมบริการการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก