ชื่อ - นามสกุล :นางสาววิมล อนันตกูล
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป