ชื่อ - นามสกุล :นายรัก ธนะไพบูลย์
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ที่อยู่ :กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข