อภิรัต กตัญญุตานนท์
นพ.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
E-Mail : apiratk@hotmail.com
Tel. 08 1576 7475
วิชัย ธนาโสภณ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี(ผชช.ว)
E-Mail : t.wichai@hotmail.com
Tel. 081-781-480-9
นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
E-Mail : -
Tel. -
นายเสรี เจตสุคนธร
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
E-Mail : reri.sj@gmail.com
Tel. 081-839-929
นางรติกร ประเสริฐไทยเจริญ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
E-Mail : -
Tel. -